Unda tovuti

Injili ya leo Novemba 18, 2020 na maneno ya Baba Mtakatifu Francisko

SOMO LA SIKU
Kutoka kwa kitabu cha Apocalypse cha Mtakatifu Yohane mtume
Ufu 4,1: 11-XNUMX

Mimi, Yohana, nikaona: tazama, mlango ulikuwa wazi mbinguni. Sauti, ambayo hapo awali nilikuwa nimeisikia ikisema nami kama tarumbeta, ilisema, "Nenda juu hapa, nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kutokea baadaye." Mara nikachukuliwa na Roho. Na tazama, palikuwa na kiti cha enzi mbinguni, na juu ya hicho kiti alikuwa ameketi mmoja. Yule aliyeketi alikuwa sawa kwa sura ya jaspi na karnelian. Upinde wa mvua sawa na mwonekano wa zumaridi ulifunikwa kwenye kiti cha enzi. Kulikuwa na viti ishirini na nne kuzunguka kiti cha enzi na wazee ishirini na wanne walikuwa wameketi kwenye viti vilivyofungwa mavazi meupe na taji za dhahabu vichwani mwao. Kutoka kwenye kiti cha enzi kulitoka umeme, sauti na radi; mienge saba iliyowashwa ilichomwa mbele ya kile kiti cha enzi, ambazo ni roho saba za Mungu .. Mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na bahari iliyo wazi kama kioo. Katikati ya kiti cha enzi na kukizunguka kiti cha enzi kulikuwa na viumbe hai wanne, wamejaa macho mbele na nyuma. Uhai wa kwanza ulikuwa sawa na simba; maisha ya pili yalikuwa sawa na ndama; theluthi hai ilikuwa na sura ya mtu; uhai wa nne ulikuwa kama tai anayeruka. Viumbe hao wanne kila mmoja ana mabawa sita, kuzunguka na ndani amejaa macho; mchana na usiku hawaachi kurudia: "Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu, Mwenyezi, Yeye aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja!". Na wakati wowote viumbe hawa wanapompa utukufu, heshima na shukrani Yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi na anayeishi milele na milele, wazee ishirini na wanne huinama mbele ya Yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi na kumwabudu Yeye anayeishi milele na milele na wanatupa taji zao mbele ya kiti cha enzi, wakisema: "Unastahili, ee Bwana na Mungu wetu, kupokea utukufu, heshima na nguvu, kwa sababu uliumba vitu vyote, kwa mapenzi yako vilikuwepo na viliumbwa" .

INJILI YA SIKU
Kutoka kwa Injili kulingana na Luka
Lk 19,11-28

Wakati huo, Yesu alisema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu na walidhani kwamba ufalme wa Mungu lazima ujidhihirishe wakati wowote. Kwa hivyo alisema: 'Mtu wa familia mashuhuri aliondoka kwenda nchi ya mbali kupokea jina la mfalme na kisha kurudi. Aliwaita watumishi wake kumi, akawapatia sarafu kumi za dhahabu, akisema: "Wafanyie matunda hadi nitakaporudi." Lakini raia wake walimchukia na wakatuma ujumbe nyuma yake kusema: "Hatutaki aje kututawala." Baada ya kupokea cheo cha ufalme, alirudi na kuwaita wale watumishi ambao alikuwa amewakabidhi pesa, ili kujua ni kiasi gani kila mmoja alikuwa amepata. Wa kwanza akaja akasema, "Bwana, fedha yako imepata kumi." Akamwambia: “Kweli, mtumishi mwema! Kwa kuwa umejionyesha kuwa mwaminifu kwa kidogo, unapokea mamlaka juu ya miji kumi ”.
Kisha yule wa pili akaja akasema, "Mheshimiwa, fedha yako imepata tano." Kwa hili pia alisema: "Wewe pia utasimamia miji mitano."
Kisha mwingine akaja akasema, "Bwana, hii ndio sarafu yako ya dhahabu, ambayo nimeificha kwenye leso; Nilikuogopa, wewe ambaye ni mtu mkali: chukua kile usichoweka amana na uvune kile usichopanda ”.
Alijibu: “Kwa maneno yako mwenyewe nakuhukumu, mtumishi mwovu! Je! Unajua kwamba mimi ni mtu mkali, kwamba ninachukua kile ambacho sikuweka na kuvuna kile ambacho sikupanda: kwa nini basi haukupeleka pesa zangu benki? Wakati wa kurudi ningekusanya pamoja na riba ".
Kisha akawaambia wale waliokuwapo: "Chukueni sarafu ya dhahabu kutoka kwake na mpe yule aliye na kumi." Wakamwambia, "Bwana, ana kumi." “Nawaambia, aliye na kitu atapewa; kwa upande mwingine, ambaye hana, hata kile alicho nacho kitachukuliwa. Na wale maadui zangu, ambao hawakutaka mimi niwe mfalme wao, walete hapa na uwaue mbele yangu ”.
Baada ya kusema hayo, Yesu alitembea mbele ya kila mtu anayepanda kwenda Yerusalemu.

MANENO YA BABA MTAKATIFU
Uaminifu kwa Bwana: na hii haikatishi tamaa. Ikiwa kila mmoja wetu ni mwaminifu kwa Bwana, kifo kitakapokuja, tutasema kama kifo cha dada ya Francis, njoo '… Haitutishi. Na siku ya hukumu itakapofika, tutamtazama Bwana: 'Bwana, nina dhambi nyingi, lakini alijaribu kuwa mwaminifu'. Na Bwana ni mwema. Ushauri huu ninakupa: 'Kuwa mwaminifu mpaka kifo - asema Bwana - nami nitakupa taji ya uzima'. Kwa uaminifu huu hatutaogopa mwishoni, mwisho wetu hatutaogopa siku ya hukumu ". (Santa Marta 22 Novemba 2016