Unda tovuti

Injili ya leo 13 Septemba 2020 na maneno ya Baba Mtakatifu Francisko

SOMO LA SIKU
Kusoma kwanza

Kutoka kwa kitabu cha Sirach
Bwana 27, 33 - 28, 9 (NV) [Gr. 27, 30 - 28, 7]

Chuki na hasira ni vitu vya kutisha,
na mwenye dhambi hubeba ndani.

Yeyote atakayelipa kisasi atapata kisasi cha Bwana.
ambaye siku zote huzingatia dhambi zake.
Msamehe kosa jirani yako
na kwa maombi yako dhambi zako zitasamehewa.
Mtu ambaye hukasirika na mtu mwingine,
anawezaje kumwuliza Bwana uponyaji?
Yeye ambaye hana huruma kwa mwenzake,
anawezaje kuomba dhambi zake?
Ikiwa yeye, ambaye ni mwili tu, ana kinyongo,
anawezaje kupata msamaha wa Mungu?
Ni nani atakayepatanisha dhambi zake?
Kumbuka mwisho na acha kuchukia,
ya kufutwa na kifo na kubaki mwaminifu
kwa amri.
Kumbuka maagizo na usimchukie jirani yako;
agano la Aliye juu na sahau makosa ya wengine.

Usomaji wa pili

Kutoka kwa barua ya mtume Paulo mtume kwa Warumi
Rum 14,7-9

Ndugu, hakuna hata mmoja wetu anayeishi kwa ajili yake mwenyewe na hakuna anayekufa kwa ajili yake mwenyewe, kwa sababu ikiwa tunaishi, tunaishi kwa ajili ya Bwana, ikiwa tunakufa, tunamfia Bwana.Ikiwa tunaishi au tunakufa, sisi ni wa Bwana.
Kwa sababu hii Kristo alikufa na akafufuka: kuwa Bwana wa wafu na walio hai.

INJILI YA SIKU
Kutoka Injili kulingana na Mathayo
Mt 18,21-35

Wakati huo, Petro alimjia Yesu na kumwambia: «Bwana, ikiwa ndugu yangu ananitenda dhambi, ni lazima nimsamehe mara ngapi? Hadi mara saba? ». Yesu akamjibu: «Sikuambii hata mara saba, bali hata mara sabini mara saba.
Kwa sababu hii, ufalme wa mbinguni ni kama mfalme ambaye alitaka kumaliza hesabu na watumishi wake.
Alikuwa ameanza kumaliza hesabu wakati alijulishwa kwa mtu ambaye alikuwa anadaiwa talanta elfu kumi. Kwa kuwa alishindwa kulipa, bwana aliamuru auzwe na mkewe, watoto na vyote alivyo navyo, na hivyo alipe deni. Ndipo yule mtumishi akasujudu chini, akamsihi akisema: "Nivumilie nami nitakupa kila kitu". Bwana akamwonea huruma mtumwa huyo, akamwacha aende akasamehe deni.
Mara tu alipoondoka, mtumishi huyo alimkuta mmoja wa wenzake, ambaye alikuwa anadaiwa dinari mia moja. Alimshika shingoni na kumsonga, akisema, "Lipa deni yako!" Mwenzake, akasujudu chini, alimwomba akisema: "Nivumilie nami nitakurudisha". Lakini hakutaka, akaenda akamtupa gerezani, mpaka amalize deni.
Kuona kile kinachotokea, wenzake walijuta sana na wakaenda kumripoti bwana wao kila kitu kilichokuwa kimetokea. Kisha yule bwana akamwita yule mtu na kumwambia, “Mtumishi mwovu, nilikusamehe deni yote hiyo kwa sababu ulinisihi. Je! Haukustahili pia kumwonea huruma mwenzako, kama vile mimi nilikuhurumia? ”. Kwa hasira, yule bwana alimkabidhi kwa watesaji, mpaka amalize deni yote.Vivyo hivyo Baba yangu wa mbinguni atakufanyia ikiwa hautasamehe kutoka moyoni mwako, kila mtu kwa ndugu yake mwenyewe.

MANENO YA BABA MTAKATIFU
Tangu Ubatizo wetu, Mungu ametusamehe, akitusamehe deni isiyofilisika: dhambi ya asili. Lakini, hiyo ni mara ya kwanza. Halafu, kwa rehema isiyo na kikomo, Yeye hutusamehe dhambi zote mara tu tunapoonyesha hata ishara ndogo ya toba. Mungu yuko hivi: mwenye huruma. Tunapojaribiwa kufunga mioyo yetu kwa wale ambao wametukosea na kuomba msamaha, tukumbuke maneno ya Baba wa mbinguni kwa mtumishi asiye na huruma: «Nimekusamehe deni hiyo yote kwa sababu umeniomba. Je! Haukustahili kumwonea huruma mwenzako, kama vile mimi nilikuhurumia? (mash. 32-33). Mtu yeyote ambaye amepata furaha, amani, na uhuru wa ndani unaotokana na kusamehewa anaweza kufungua uwezekano wa kusamehe kwa zamu. (Angelus, Septemba 17, 2017