Unda tovuti

Aya za Bibilia za tumaini katika nyakati ngumu ambazo kila mtu lazima ajue

Tumekusanya mistari yetu ya imani tunayopenda juu ya kumtumaini Mungu na kupata tumaini kwa hali zinazotukwaza. Mungu anatuambia kwamba tutapata shida katika ulimwengu huu na tutakabiliwa na nyakati zisizojulikana na zenye changamoto. Walakini, pia inaahidi kwamba tuna ushindi kupitia imani yetu kwa sababu Yesu Kristo ameushinda ulimwengu. Ikiwa unakabiliwa na nyakati ngumu na zisizo na uhakika, unaweza kuhimizwa kusisitiza kujua kuwa wewe ni mshindi! Tumia maandiko ya imani hapa chini kuinua roho zako na kushiriki na wengine kwa kuuliza wema wa Mungu.

Maombi ya imani na nguvu
Baba wa Mbinguni, tafadhali tia nguvu mioyo yetu na utukumbushe kuhimizana wakati shida za maisha zinaanza kutushinda. Tafadhali linda mioyo yetu kutokana na unyogovu. Tupe nguvu ya kuamka kila siku na kupambana na mapambano ambayo yanajaribu kutulemea. Amina.

Mistari hii ya Biblia na iongeze imani yako na kuimarisha imani yako kwa Mungu kukuongoza na kukukinga. Gundua mistari bora ya Biblia kukariri kutafakari kila siku katika mkusanyiko huu wa nukuu za maandiko!

Mistari ya Biblia juu ya imani

Yesu akajibu, "Kweli nakwambia, ikiwa una imani na hautilii shaka, sio tu unaweza kufanya kile kilichofanyika kwa mtini, lakini pia unaweza kuuambia mlima huu, 'Nenda, jitupe baharini,' na itafanyika. ~ Mathayo 21:21

Kwa hiyo imani hutokana na kusikia na kusikia kupitia neno la Kristo. ~ Warumi 10:17

Na bila imani haiwezekani kumpendeza, kwa sababu mtu yeyote anayemkaribia Mungu lazima aamini kwamba yuko na kwamba huwatuza wale wanaomtafuta. ~ Waebrania 11: 6

Sasa imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni kusadikika kwa mambo yasiyoonekana. ~ Waebrania 11: 1

Yesu akawajibu, "Mwaminini Mungu. Kweli nakwambia, kila mtu atakayeuambia mlima huu:" Chukua na utupe baharini "na hana shaka moyoni mwake, lakini anaamini kwamba yale anayosema yatatendeka, yatatekelezwa kwa yeye. Kwa hivyo nakwambia, chochote unachouliza kwa maombi, amini umekipokea na kitakuwa chako. ~ Marko 11: 22-24

Mistari ya Biblia ya kumtumaini Mungu

Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote na usitegemee ufahamu wako mwenyewe. Itambue katika njia zako zote na itanyoosha njia zako. ~ Mithali 3: 5-6

Na bila imani haiwezekani kumpendeza, kwa sababu mtu yeyote anayemkaribia Mungu lazima aamini kwamba yuko na kwamba huwatuza wale wanaomtafuta. ~ Waebrania 11: 6

Bwana ni nguvu yangu na ngao yangu; ndani yake moyo wangu unamtumaini na nimesaidiwa; moyo wangu unafurahi na kwa wimbo wangu namshukuru. ~ Zaburi 28: 7

Mungu wa tumaini na akujaze furaha na amani yote katika kuamini, ili kwa nguvu ya Roho Mtakatifu uwe na matumaini tele. ~ Warumi 15:13

"Kuwa mtulivu na ujue kwamba mimi ni Mungu. Nitainuliwa kati ya mataifa, nitatukuka duniani! ”~ Zaburi 46:10

Mistari ya Biblia ya kuhimiza imani

Kwa hivyo tutiane moyo na tujenge kama vile mnavyofanya. ~ 1 Wathesalonike 5:11

Atukuzwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo! Kulingana na rehema yake kubwa, alitufanya kuzaliwa mara ya pili katika tumaini lililo hai kupitia ufufuo wa Yesu Kristo kutoka kwa wafu ~ 1 Petro 1: 3

Usiruhusu mazungumzo ya ufisadi yatoke kinywani mwako, lakini tu yale mazuri ya kujenga, kulingana na hafla hiyo, ambayo inaweza kuwapa neema wale wanaosikiliza. ~ Waefeso 4:29

Najua mipango niliyonayo kwako, Bwana anatangaza, mipango ya ustawi na sio kwa uovu, kukupa siku zijazo na tumaini. ~ Yeremia 29:11

Na tufikirie jinsi ya kuchochea upendo na matendo mema kwa kila mmoja, bila kupuuza kukutana pamoja, kama ilivyo kawaida ya wengine, lakini tutiane moyo, na zaidi sana kwa vile mnaona Siku inakaribia. ~ Waebrania 10: 24-25

Mistari ya Biblia ya tumaini

Najua mipango niliyonayo kwako, Bwana anatangaza, mipango ya ustawi na sio kwa uovu, kukupa siku zijazo na matumaini. ~ Yeremia 29:11

Furahi kwa tumaini, subira katika dhiki, uwe thabiti katika maombi. ~ Warumi 12:12

Lakini wale wanaomngojea Bwana watapata nguvu mpya; watainuka na mabawa kama tai; watakimbia na hawatachoka; lazima watembee na wasipite. ~ Isaya 40:31

Kwa sababu kila kitu kilichoandikwa hapo zamani kiliandikwa kwa maagizo yetu, ili kupitia upinzani na faraja ya Maandiko tuweze kuwa na tumaini. ~ Warumi 15: 4

Kwa sababu kwa tumaini hili tuliokolewa. Sasa tumaini linaloonekana sio tumaini. Ni nani anayetumaini kwa kile anachokiona? Lakini ikiwa tunatarajia kile ambacho hatuoni, tunangojea kwa subira. ~ Warumi 8: 24-25

Mistari kutoka kwa Biblia kuhamasisha imani

Zaidi ya yote, lazima uelewe kuwa hakuna unabii wowote wa Maandiko uliotokea kutoka kwa ufafanuzi wa mambo na nabii. Kwa maana unabii haukutoka kwa mapenzi ya kibinadamu, lakini manabii, ingawa ni wanadamu, walinena kutoka kwa Mungu walipokuwa wakichukuliwa na Roho Mtakatifu. ~ 2 Petro 1: 20-21

Wakati Roho wa kweli atakapokuja, atakuongoza katika ukweli wote, kwa maana hatasema kwa mamlaka yake mwenyewe, lakini kila atakachosikia, sema na kukutangazia mambo yajayo. ~ Yohana 16:13

Wapendwa, msiamini roho zote, lakini zijaribu roho hizo ili kuona kama zimetoka kwa Mungu, kama manabii wengi wa uwongo walivyokwenda ulimwenguni. ~ 1 Yohana 4: 1

Maandiko yote hutoka kwa Mungu na yanafaa kwa mafundisho, kwa kukaripia, kwa kusahihisha na kwa mafunzo kwa haki, ili mtu wa Mungu awe na uwezo, amejiandaa kwa kila kazi njema. ~ 2 Timotheo 3: 16-17

Najua mipango niliyonayo kwako, Bwana anatangaza, mipango ya ustawi na sio kwa uovu, kukupa siku zijazo na tumaini. ~ Yeremia 29:11

Mistari ya Biblia ya nyakati zenye shida

Ikiwa yeyote kati yenu anakosa hekima, anapaswa kumwomba Mungu, ambaye huwapa wote kwa ukarimu bila kulaumu, naye atapewa. ~ Yakobo 1: 5

Usiogope, kwa sababu mimi niko pamoja nawe; usivunjika moyo, kwa sababu mimi ni Mungu wako; Nitakuimarisha, nitakusaidia, nitakusaidia kwa mkono wangu wa kulia. ~ Isaya 41:10

Usijali juu ya kitu chochote, lakini katika kila kitu umjulishe Mungu maombi yako kwa sala na dua na shukrani. Na amani ya Mungu, ipitayo akili zote, italinda mioyo yenu na akili zenu katika Kristo Yesu. , chochote kinachostahili kupongezwa, ikiwa kuna ubora wowote, ikiwa kuna kitu kinachostahili sifa, fikiria mambo haya. ~ Wafilipi 4: 6-8

Je! Tunapaswa kusema nini kwa mambo haya basi? Ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani anayeweza kuwa dhidi yetu? ~ Warumi 8:31

Kwa maana naamini haifai kulinganisha mateso ya wakati huu wa sasa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. ~ Warumi 8:18