سایټ جوړ کړئ
ترټولو مهم درسونه چې موږ یې کولی شو له دې ناروغۍ څخه ترلاسه کړو

ترټولو مهم درسونه چې موږ یې کولی شو له دې ناروغۍ څخه ترلاسه کړو

"او خلک په کور کې پاتې شول. او کتابونه ولولئ ، غوږ ونیسئ ، آرام اوسئ ، تمرین وکړئ ، هنر جوړ کړئ ، لوبیږئ او زده کړئ ...