سایټ جوړ کړئ

زموږ د ژوند هره شیبه د انجیل له لارې له خدای سره شریکه شوې

زموږ د ورځې هره شیبه ، د خوښۍ ، ویره ، درد ، کړاو ، مشکل ، کیدی شي "قیمتي شیبه" شي که چیرې د خدای سره شریک شي.

د هغه د ګټو لپاره د څښتن څخه مننه کول

افسیانو ته لیک 1,3،،5-؛؛ زبور 8؛ 30؛ 65؛ 66؛ دوه نوي؛ 92؛ 95؛ 96؛ 100 103.

که تاسو په خوښۍ کې ژوند وکړئ ، د روح القدوس میوه

متیو 11,25،27-61,10؛ یسعیاه 62-XNUMX.

د طبیعت په غور کولو او د دې په پیژندلو کې د خالق خدای موجودیت

زبور 8؛ 104 XNUMX.

که تاسو غواړئ ریښتیني سوله ولرئ

د جان 14 انجیل؛ لوقا 10,38: 42-2,13؛ افسیانو ته لیک 18،،XNUMX-XNUMX--XNUMX..

په ویره کې

مارک انجیل 6,45،51-41,13؛ یسعیاه 20: XNUMX-XNUMX.

د ناروغۍ په شیبو کې

2 کورنتیانو ته لیک 1,3،،7-5,3؛ رومیانو ته لیک 5-38,9؛ اشیا 20-6؛ زبورونه XNUMX.

د ګناه کولو په لالچ کې

متا 4,1،11-14,32؛ د مارک انجیل 42-1,12؛ جاس XNUMX.

کله چې خدای لرې لرې ښکاري

زبورونه 60؛ اشعیا 43,1-5؛ 65,1-3.

که تاسو ګناه کړې او د خدای په بخښنه شک لري

زبورونه 51؛ لوک 15,11-32؛ زبور 143؛ استثمار 3,26،45-XNUMX.

کله چې تاسو د نورو حسد کوئ

زبورونه؛ 73؛ 49؛ یرمیاه 12,1-3.

کله چې تاسو د خپل ځان بدلولو او د نورو بدو سره د بد تاوان په اړه فکر کوئ

سیراچ 28,1،7-5,38؛ متیو 42 ، 18,21-28؛ له XNUMX څخه تر XNUMX پورې.

کله چې ملګرتیا مشکل شي

Qoèlet 4,9-12؛ د جان L5,12،20-XNUMX انجیل.

کله چې تاسو د مړ کیدو ویره لرئ

1 د پاچاانو کتاب 19,1-8؛ ټوبیا 3,1،6-12,24؛ د جان انجیل 28-XNUMX.

کله چې تاسو د خدای څخه ځوابونه وغواړئ او د هغه لپاره مو ټاکلې نیټه وټاکئ

جوډیت 8,9،17-38؛ دنده XNUMX.

کله چې تاسو لمونځ ته ننوتل غواړئ

مارک انجیل 6,30-32؛ د جان انجیل ،،6,67-69؛؛ متیس 16,13،19-14؛ د جان 15 انجیل؛ 16؛ XNUMX.

د جوړه او کورنۍ ژوند لپاره

کالسیانو ته لیک 3,12،،15-5,21-؛؛؛ افسیانو ته لیک 33،25,1-XNUMX- ، سر XNUMX،XNUMX.

کله چې ماشومان تاسو ته زیان رسوي

کولسیانو ته لیک 3,20،،21-2,41--52؛ لوقا XNUMX-XNUMX.

کله چې ماشومان تاسو ته خوښۍ راولي

افسیانو ته لیک 6,1: 4-6,20؛ امثال 23،128-XNUMX؛ زبورونه XNUMX.

کله چې تاسو یو څه غلط یا بې عدالتۍ سره مخ شئ

رومیانو ته لیک 12,14-21؛ لوقا 6,27،35-XNUMX.

کله چې کار تاسو باندې وزن لري یا تاسو نه خوښوي

سیرایډیډ 11,10،11-21,28؛ متیس 31،128-12,11؛ زبور XNUMX؛ امثال XNUMX.

کله چې تاسو د خدای په مرسته شک کوئ

زبور 8؛ متی 6,25،34-XNUMX.

کله چې په ګډه د لمانځه مشکل وي

متیس 18,19-20؛ مارک 11,20-25.

کله چې تاسو د خدای رضا ته ځان پریږدئ

لوقا 2,41-49؛ 5,1،11-1؛ 3,1 سمویل 19،XNUMX-XNUMX.

ترڅو پوه شو چې څنګه له نورو او ځان سره مینه وکړو

1 کورنتیانو ته لیک 13 12,9 روميانو ته لیک 13-25,31؛ متیس 45-1؛ 3,16 د جان 18،XNUMX-XNUMX لیک.

کله چې تاسو د ستاینې احساس ونلرئ او ستاسو خپل باور لږترلږه وي

اشعیا 43,1-5؛ 49,14 تر 15 پورې؛ د سمویل 2 کتاب 16,5-14.

کله چې تاسو د یو غریب سړي سره مخ شئ

امثال 3,27،28-4,1؛ سیراچ 6،16,9-XNUMX؛ لوقا انجیل XNUMX.

کله چې تاسو د بدبختۍ ښکار شئ

متیس 7,1،5-1؛ 4,1 لیک کورنتیانو ته 5،XNUMX-XNUMX.

د بل سره لیدو لپاره

لوقا انجیل 1,39 47،10,30-35- ؛XNUMX؛ له XNUMX څخه تر XNUMX پورې.

د نورو لپاره پرښته کیدل

1 د پاچاهانو کتاب 19,1-13؛ جلاوطنه 24,18.

په ستړیا کې د سولې بیرته ترلاسه کول

د مارک انجیل 5,21،43-22؛ زبورونه XNUMX.

د چا عزت کول

لوک 15,8-10؛ زبورونه 15؛ متی 6,6،8-XNUMX.

د روحونو تفکیک لپاره

مارک انجیل 1,23،28-1؛ زبورونه؛؛ متی 7,13،14-XNUMX.

د سخت زړه غوړ کول

مارک انجیل 3,1،6-51؛ زبورونه 8,9؛ رومیانو ته لیک 16،XNUMX-XNUMX.

کله چې تاسو غمجن یاست

زبورونه؛ 33؛ 40؛ 42؛ 51؛ د جان انجیل فصل. 14.

کله چې ملګري مو پریږدي

زبورونه 26؛ 35؛ د متی انجیل فصل. 10؛ لوقا 17 انجیل؛ د روم روم فصل ته لیک. 12.

کله چې تاسو ګناه کړې وي

زبور 50؛ 31؛ 129 15؛ د لوقا انجیل فصل. 19,1 او 10-XNUMX.

کله چې کلیسا ته ځئ

زبور 83؛ 121 XNUMX.

کله چې تاسو په خطر کې یاست

زبور 20؛ 69؛ 90؛ د لوقا انجیل فصل. له 8,22 څخه تر 25 پورې.

کله چې خدای لرې لرې ښکاري

زبورونه؛ 59؛ 138 55,6؛ یسعیاه 9-6,25؛ د متی انجیل فصل. 34،XNUMX-XNUMX.

کله چې تاسو د خپګان احساس کوئ

زبورونه 12؛ 23؛ 30؛ 41؛ 42؛ د جان لومړی لیک First.3,1-..

کله چې شک تاسو سره مرسته کوي

زبور 108 9,18؛؛ لوقا 22،20,19-29؛ د جان انجیل او XNUMX-XNUMX.

کله چې تاسو د ستړیا احساس وکړئ

زبورونه 22؛ 42؛ 45؛ 55؛ 63.

کله چې تاسو د سولې اړتیا احساس کوئ

زبور 1؛ ؛ 4؛ لوقا انجیل 85،10,38-42؛ افسیانو ته لیک 2,14،،18-XNUMX-...

کله چې تاسو د لمونځ کولو اړتیا احساس کوئ

زبورونه؛؛ 6؛ 20؛ 22؛ 25؛ 42 ، د متی انجیل 62،6,5-15؛ لوقا 11,1-3.

کله چې تاسو ناروغ یاست

زبورونه؛؛ 6؛ 32؛ 38؛ یسعیاه 40-38,10: د متی انجیل 20؛ رومیانو ته لیک 26,39-5,3؛ عبرانیانو ته لیک 5 -12,1؛ ټیتوس ته لیک 11.

کله چې تاسو په فتنه کې یاست

زبور 21؛ 45؛ 55؛ 130 4,1؛ د متی انجیل فصل. 11 -9,42؛ د مارک انجیل فصل. .21,33..36؛ لوقا XNUMX: XNUMX-XNUMX.

کله چې تاسو په درد کې یاست

زبورونه 16؛ 31؛ 34؛ 37؛ 38؛ متی 5,3: 12-XNUMX.

کله چې تاسو ستړی یاست

زبورونه 4؛ 27؛ 55؛ 60؛ 90؛ متی 11,28: 30-XNUMX.

کله چې تاسو د مننه کولو اړتیا احساس کړئ

زبور 18؛ 65؛ 84؛ دوه نوي؛ 92؛ 95؛ 100،1.103؛ 116 136؛ 147 5,18؛ 3,12 17؛ تسلطانیانو ته لومړۍ لیک 17,11؛ کالسیانو ته لیک 19،،XNUMX-XNUMX-؛؛؛ لوقا انجیل XNUMX،XNUMX-XNUMX.

کله چې تاسو په خوښۍ کې یاست

زبور 8؛ 97؛ 99؛ لوقا انجیل 1,46 56،4,4-7--XNUMX؛ فیلیپینانو ته خط XNUMX: XNUMX-XNUMX.

کله چې تاسو یو څه زړورتیا ته اړتیا لرئ

زبور 139 125؛؛ 144؛؛ 146 1؛ 1,5؛ جوشو 10؛ یرمیاه XNUMX،XNUMX-XNUMX.

کله چې تاسو د سفر کولو په اړه یاست

زبور 121.

کله چې تاسو طبیعت تعریف کوئ

زبور 8؛ 104 147؛ 148 XNUMX؛ XNUMX XNUMX.

کله چې وغواړئ انتقاد وکړئ

کورنتیانو ته 13 لیک.

کله چې تاسو ته داسې ښکاري چې تور غیر عادلانه وي

زبور 3؛ 26؛ 55؛ اشعيا؛ 53؛ 3-12.

مخکې له دې چې اقرار وکړي

زبور 103 د چپ سره یوځای. د لوقا انجیل 15.

"هرڅه چې په انجیل کې لیکل شوي د خدای لخوا الهام شوي ، او له همدې امله د حق درس ورکولو ، قانع کولو ، غلطیو سمولو او خلکو ته د سمې لارې ژوند کولو تعلیم کولو لپاره ګټور دی. او نو د خدای هر سړی کولی شي بشپړ چمتو وي ، د هر ښه کار کولو لپاره ښه چمتو وي. "

2 لیک تیموتیس ته ، 3-16