سایټ جوړ کړئ

د عیسی وینې ته وقف کول ترڅو دې میاشتې مړه شي

1. ابی پلار ، زه تاسو ته ستاسو د ګران زوی عیسی وینه درکوم ، د زیتون په باغ کې د دردناک رنځ په وخت کې وینځئ ، ترڅو د پورګوری د مبارک روحونو آزادۍ ترلاسه کړئ ، په ځانګړي توګه د روح لپاره ...

ابدي آرام ..

2. ابی پلار ، زه تاسو ته ستاسو د ګران زوی عیسی ، د وینې وړاندیز کوم چې د ظالمانه بوی او تیږو تاجونو په جریان کې توی شوی ترڅو د پورګوری د مبارک روحونو آزادۍ ترلاسه کړي ، په ځانګړي توګه د روح لپاره ...

ابدي آرام ..

E. ابی پلار ، زه تاسو ته ستاسو د ګران زوی عیسی وینه درکوم ، کلوری ته په لاره وجنګیدئ ، ترڅو د پورګوری د مبارک روحونو آزادۍ ترلاسه کړئ ، په ځانګړي توګه د روح لپاره ...

ابدي آرام ..

E. ابی پلار ، زه تاسو ته ستاسو د ګران زوی عیسی وینه درکوم ، په صليب کې او په درې ساعته کړاو کې چې د صلحې د مبارک روحونو ازادي ترلاسه کوي ، په ځانګړي توګه د روح لپاره ...

ابدي آرام ..

5. ابدي پلار ، زه تاسو ته ستاسو د ګران زوی عیسی وینه درکوم ، کوم چې د خپل خورا سپیڅلي زړه له زخم څخه راووت ، ترڅو د پورګوری د مبارک روحونو آزادۍ ترلاسه کړي ، په ځانګړي توګه د روح لپاره ...

ابدي آرام ..