سایټ جوړ کړئ

د روح القدس خلاف ګناهونه څه دي؟

“Perciò vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonato alle persone, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata” ( Matteo 12:31 ).

Questo è uno degli insegnamenti di Gesù più impegnativi e confusi che si trovano nei Vangeli. Il vangelo di Gesù Cristo è radicato nel perdono dei peccati e nella redenzione di coloro che confessano la fede in Lui. Tuttavia, qui Gesù insegna il peccato imperdonabile. Dato che questo è l’unico peccato che Gesù dice espressamente è imperdonabile, è abbastanza importante. Ma cos’è la bestemmia contro lo Spirito Santo , e come fai a sapere se l’hai fatto o no?

عیسی په متی 12 کې څه ته اشاره وکړه؟
Un uomo oppresso dal demonio che era cieco e muto fu portato da Gesù, e Gesù lo guarì all’istante. Le folle che assistevano a questo miracolo rimasero sbalordite e chiesero “Può questo essere il Figlio di Davide?” Fecero questa domanda perché Gesù non era il Figlio di Davide che si aspettavano.

Davide era un re e un guerriero, e ci si aspettava che il Messia sarebbe stato simile. Tuttavia, ecco Gesù, che cammina tra la gente e guarisce piuttosto che guidare un esercito contro l’Impero Romano.

Quando i farisei vennero a sapere della guarigione dell’uomo oppresso dai demoni da parte di Gesù, presumevano che non potesse essere il Figlio dell’uomo, quindi doveva essere il progenitore di Satana. Dissero: “È solo da Belzebù, il principe dei demoni, che quest’uomo scaccia i demoni” ( Matt. 12:24 ).

عیسی پوهیږي چې دوی څه فکر کوي او سمدلاسه د دوی د منطق نشتوالی پیژني. عیسی په ګوته کړه چې تقسیم شوې بادشاهت نشي ساتلی ، او دا به هیڅ احساس ونلري چې شیطان به هغه شیطانان وباسي څوک چې په نړۍ کې د هغه کار کوي.

Gesù allora afferma come scaccia i demoni, dicendo: “Ma se è per lo Spirito di Dio che io scaccio i demoni, allora il regno di Dio è venuto su di voi” ( Matteo 12:28 ).

È questo a cui Gesù si riferisce nel versetto 31. La bestemmia contro lo Spirito Santo è ogni volta che qualcuno attribuisce a Satana ciò che è fatto dallo Spirito Santo. Questo tipo di peccato può essere commesso solo da qualcuno che, in palese rifiuto dell’opera dello Spirito Santo, afferma deliberatamente che l’opera di Dio è opera di Satana.

La chiave qui è che i farisei sapevano che l’opera compiuta da Gesù era opera di Dio, ma non potevano accettare che lo Spirito Santo fosse all’opera tramite Gesù, quindi attribuirono intenzionalmente l’atto a Satana. La bestemmia contro lo Spirito si verifica solo quando si rifiuta consapevolmente Dio. Se uno rifiuta Dio per ignoranza, sarà perdonato al pentimento. Tuttavia, per chi ha sperimentato la rivelazione di Dio, è consapevole dell’opera di Dio, e ancora Lo rifiuta e attribuisce la Sua opera a Satana, è una bestemmia contro lo Spirito ed è quindi imperdonabile.

ایا د روح په مقابل کې ګ sins ګناهونه شتون لري یا یوازې یو؟
Secondo l’insegnamento di Gesù in Matteo 12 , c’è un solo peccato contro lo Spirito Santo, sebbene possa essere manifestato in molti modi diversi. Il peccato generale contro lo Spirito Santo è attribuire deliberatamente un’opera dello Spirito Santo al nemico.

Quindi questi peccati sono “imperdonabili”?

Alcuni comprendono il peccato imperdonabile spiegandolo nel modo seguente. Affinché uno possa sperimentare la rivelazione di Dio in modo così chiaro, è necessario un grande grado di rifiuto per resistere all’opera dello Spirito Santo. Il peccato può davvero essere perdonabile, ma qualcuno che ha rigettato Dio dopo un tale livello di rivelazione probabilmente non si pentirà mai davanti al Signore. Qualcuno che non si pente mai non sarà mai perdonato. Quindi, sebbene il peccato sia imperdonabile, qualcuno che ha commesso un tale peccato è probabilmente così lontano che non si pentirà mai e non chiederà perdono in primo luogo.

د عیسویانو په توګه ، ایا موږ باید د نه بخښونکي ګناه کولو په اړه اندیښنه وکړو؟
د هغه څه په اساس چې عیسی په انجیلونو کې وایي ، دا امکان نلري چې ریښتیني مستند عیسویان د روح القدس په وړاندې د کفر مرتکب شي. د دې لپاره چې څوک ریښتینی عیسوی شي ، هغه دمخه د هغه ټول ګناهونه بخښل شوي. د خدای په فضل سره ، مسیحیان دمخه بخښل شوي. لدې امله ، که چیرې یو عیسوی د روح په وړاندې سپکاوی ترسره کړي ، نو هغه به د هغه اوسنی بخښنه له لاسه ورکړي او په دې توګه به بیا په مرګ محکوم شي.

Tuttavia, Paolo insegna in Romani che “non c’è quindi ora alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù” ( Romani 8: 1 ). Un cristiano non può essere condannato a morte dopo essere stato salvato e redento da Cristo. Dio non lo permetterà. Qualcuno che ama Dio ha già sperimentato l’opera dello Spirito Santo e non può attribuire le sue opere al nemico.

Solo un respingente molto impegnato e convinto di Dio può rifiutarlo dopo aver visto e riconosciuto l’opera dello Spirito Santo. Questo atteggiamento impedirà a un non credente di essere disposto ad accettare la grazia e il perdono di Dio. Potrebbe essere simile alla durezza di cuore attribuita al Faraone (es: Esodo 7:13 ). Credere che la rivelazione dello Spirito Santo su Gesù Cristo come Signore sia una menzogna è l’unica cosa che certamente condannerà qualcuno per sempre e non può essere perdonata.

د فضل رد کول
L’insegnamento di Gesù sul peccato imperdonabile è uno degli insegnamenti più impegnativi e controversi del Nuovo Testamento. Sembra scioccante e al contrario che Gesù possa dichiarare qualsiasi peccato imperdonabile, quando il Suo vangelo è quello del perdono completo dei peccati. Il peccato imperdonabile è quello della bestemmia contro lo Spirito Santo. Ciò si verifica quando si riconosce un’opera dello Spirito Santo, ma nel rifiuto di Dio, si attribuisce quest’opera al nemico.

Per uno che osserva la rivelazione di Dio, e capisce che è un’opera del Signore eppure ancora rifiutarla, è l’unica cosa che si può fare che non può essere perdonata. Se uno rifiuta completamente la grazia di Dio e non si pente, non può mai essere perdonato da Dio. Per essere perdonati da Dio, bisogna pentirsi davanti al Signore. Preghiamo per coloro che non conoscono ancora Cristo, affinché siano ricettivi alla rivelazione di Dio, affinché nessuno compia questo peccato di condanna.

عیسی ، ستاسو فضل ډیر دی!